Длъжностно лице по безопасност и здраве
(Длъжностно лице)

 This course requires an enrolment key


  • Обучението е подходящо както за строителни фирми, така и за всякакви други фирми и организации. Във всяка организация е необходимо да има минимум 1 лице, назначено на трудов договор, което да изпълнява задълженията на ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ.
  • Обученията се провеждат ежегодно.
  • Всяка строителна фирма трябва да има назначено на трудов договор ПОНЕ ЕДНО длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Неговата функция е да контролира и организира изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, и спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Необходимо е длъжностното лице да има техническо или друго подходящо образование. Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е необходимо длъжностните лица да повишава ежегодносвоите знания чрез специализирано обучение.

  • В допълнение на изискванията на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г., строителните фирми трябва да посочат наличието на правоспособен персонал по спазване на здравословни и безопасни условия на труд при първоначалното им вписване в Регистъра на Камарата на Строителите в България, както и при ежегодното му потвърждаване .

This course requires an enrolment key