Координатор по безопасност и здраве в строителството - за Камарата на Строителите
(Координатор по безопасност и здраве)

 This course requires an enrolment key


Функциите на координатора по безопасност и здраве при извършване на строително-монтажните работи са регламентирани в чл.11, Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Строителните фирми трябва да посочат наличието на правоспособен персонал по спазване на здравословни и безопасни условия на труд при първоначалното им вписване в Регистъра на Камарата на Строителите в България, както и при ежегодното му потвърждаване

Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителя или от упълномощеното от него лице:

а. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант;

б. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

И длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството, и координаторът, е необходимо да преминават ежегодно обучение за повишаване на своите знания.

Обучението за Координатор се удостоверява със сертификат за завършено обучение, издаден от учебно заведение, лицензирано от НАПОО. ЦПО към ”Матев-строй” ЕООД притежава такава Лицензия от НАПОО с № 201012874 и издава необходимия сертификат.

This course requires an enrolment key