Можете да използвате нашите услуги, за да придобиете необходимите Ви документи за участие по проекти, търгове и за регистрация и годишно потвърждаване в Камарата на Строителите /КСБ/. 
Нашите обучения отговарят на всички изисквания, и се провеждат в онлайн вариант. 

Предлагаме и обучения под формата на семинари.

Sub-categories
Курсове по ЗБУТ за всички фирми


  • Обучението е подходящо както за строителни фирми, така и за всякакви други фирми и организации. Във всяка организация е необходимо да има минимум 1 лице, назначено на трудов договор, което да изпълнява задълженията на ДЛЪЖНОСТНО ЛИЦЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ.
  • Обученията се провеждат ежегодно.
  • Всяка строителна фирма трябва да има назначено на трудов договор ПОНЕ ЕДНО длъжностно лице по безопасност и здраве при работа. Неговата функция е да контролира и организира изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове, и спазването на здравословните и безопасни условия на труд. Необходимо е длъжностното лице да има техническо или друго подходящо образование. Съгласно Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, е необходимо длъжностните лица да повишава ежегодносвоите знания чрез специализирано обучение.

  • В допълнение на изискванията на Наредба РД-07-2 от 16.12.2009г., строителните фирми трябва да посочат наличието на правоспособен персонал по спазване на здравословни и безопасни условия на труд при първоначалното им вписване в Регистъра на Камарата на Строителите в България, както и при ежегодното му потвърждаване .

 • Функциите на координатора по безопасност и здраве при извършване на строително-монтажните работи са регламентирани в чл.11, Наредба № 2 от 22 март 2004г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. Строителните фирми трябва да посочат наличието на правоспособен персонал по спазване на здравословни и безопасни условия на труд при първоначалното им вписване в Регистъра на Камарата на Строителите в България, както и при ежегодното му потвърждаване

  Координаторът по безопасност и здраве се определя от Възложителя или от упълномощеното от него лице:

  а. за етапа на инвестиционното проектиране – когато възлага проектирането на повече от един проектант;

  б. за етапа на изпълнението на строежа – когато възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител, който наема подизпълнител/и.

  И длъжностното лице по безопасност и здраве в строителството, и координаторът, е необходимо да преминават ежегодно обучение за повишаване на своите знания.

  Обучението за Координатор се удостоверява със сертификат за завършено обучение, издаден от учебно заведение, лицензирано от НАПОО. ЦПО към ”Матев-строй” ЕООД притежава такава Лицензия от НАПОО с № 201012874 и издава необходимия сертификат.


  • Онлайн курс на обучение съгласно Наредба за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти, закона на Камарата на строителите, Закон за техническите изисквания към продуктите и др.
  • Издаваме легитимно Удостоверение за преминато обучение за "Осъществяване контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност", което можете да използвате пред Камарата на строителите, за участие в конкурси, пред ИТ ивсички други случаи, при които се изисква.
  • Вашето обучение е в удобна и практична онлайн форма, и започва веднага.
 • Обучението е онлайн. Таксата е 80 лв.
  Провежда се съгласно:
  • НАРЕДБА № 16 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ (Наредбата се прилага при всички случаи, когато се извършва ръчна работа с тежести.)
  • Наредба РД-07-2
  • Закона за Здравословните и Безопасни Условия на Труд.
  Курсът е в помощ на работодателя, съгласно неговото задължение да осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.

  Намалете риска при работа на своите служители, за да повишите тяхната лоялност към работното място!

  В края на обучението ще придобиете легитимно Удостоверение.
 • Обучението е онлайн. Таксата е 80 лв.
  Провежда се съгласно:
  • НАРЕДБА № 16 ОТ 31 МАЙ 1999 Г. ЗА ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ (Наредбата се прилага при всички случаи, когато се извършва ръчна работа с тежести.)
  • Наредба РД-07-2
  • Закона за Здравословните и Безопасни Условия на Труд.
  Курсът е в помощ на работодателите, съгласно тяхното задължение даРаботодателят осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с тежести не се изпълнява правилно.

  В края на обучението ще придобиете легитимно Удостоверение.