Дистанционно обучение по ЗБУТ за Строителни фирми 
 Длъжностно лице по безопасност и здраве в строителството - за Камарата на Строителите
 Координатор по безопасност и здраве в строителството - за Камарата на Строителите
 Контрол върху качеството на изпълнение на строителството и за съответствие на влаганите в строежите строителни продукти със съществените изисквания за безопасност
 Обучения по Ръчна работа с тежести
 Обучения по Безопасност при работа с тежести
 Обучение по Наредба 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за ЗБУТ на работните места и при използване на работното оборудване
Курсове по ЗБУТ за всички фирми 
 Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2 за длъжностни лица, провеждащи инструктажи
 Обучение по ЗБУТ по Наредба РД-07-2 за Ръководни кадри
 Обучение на членовете на Комитетите и Групите по условия на труд: КУТ и ГУТ
Last modified: Friday, 7 October 2016, 01:35 PM