Център за Вашето Дистанционно Професионално Обучение
Център за Професионално Обучение и курсове
real estate company logo
Начало Гражданското образование (2 кредита)
Печат Е-поща

Гражданското образование на учениците – инструмент за създаване на позитивна училищна среда (2 квалификационни кредита)

(Обучение за повишаване на квалификацията на педагогическите специалисти, съгласно Наредба 15/22.07.2019 и Закона за предучилищното и училищното образование)

Програмата е насочена към:

* Учители – начален етап;

* Учители – прогимназиален етап;

* Учители – гимназиален етап;

* Директори;

* Заместник-директори;

* Педагогически съветфници, психолози;

* Възпитатели в общежитие;

* Логопеди, рехабилитатори, ресурсни учители;


( 2 Votes )

Продължителност Кредити Сертификат
32 часа 2

Да


Форми на обучение:

 • 16 онлайн / 16 присъствени учебни часа


Място на провеждане на обучението:

В зала във Вашето учебно заведение, В зала на Центъра за обучение, или изнесено обучение.


Кратко описание и цели на програмата:

 • Участниците в обучението ще получат информация по всички тези въпроси и възможности практически да приложат методите  на гражданското образование в обучителния процес.
 • Педагогическите специалисти ще придобият конкретни умения за създадаване у учениците интерес и готовност за участие в живота на училищната общност; изграждане на система от ценностни ориентации за гражданско поведение с цел постигане на обществен успех и позитивна училищна среда.
 • Обучението дава възможност на педагогическите специалисти да усъвършенстват своите комуникативните компетентности като умения за работа в екип, емоционална устойчивост.
 • Обучението цели да подпомогне участниците да разберат и усвоят основните техники и правила за включване на темите по гражданско образование и използването им за мотивиране на учениците за участие в образователния процес, чрез активно учене и учене чрез дейности.
 • Разглеждат се същността, структурата, функциите, разновидностите на темите от гражданско образование и възможностите за включването им в образователния процес.

Очаквани резултати:

На база получените знания по време на курса, участниците ще са в състояние да:

 • Чувство на удовлетвореност на обучителите и обучаваните при преустановяването на учебните занятия.
 • Установяване на различия между "входящото" и "изходящото" ниво на обучаваните по отношение на знанията и уменията им да решават задачите, които са им поставени за изпълнение относно изследваните параметри.
 • Сравняване на фиксираните предварителни очаквания на обучаваните за ефекта от обучението с получените резултати в края на неговото провеждане.
 • Самооценка на участниците относно получените резултати под формата на самоотчети.Анализът на резултатите от обучението може да се извърши на базата на следния комплекс от показатели:
 • Развият гражданската образованост на учениците в отговор на техните специални потребности, чрез  привличане на допълнителна информация и участие в местни инициативи – градски и общински празници, тържества, конференции, срещи и др.
 • Развият у учениците инициативност, самостоятелност, самокритичност и творчество при активно участие в общи дейности; да развият организираност при извършване на познавателни и практически задачи, да развият умения за работа в екип.
 • Дефинират образователни цели, комбиниране на методи и подходи в интердисциплинарен комплекс

Методи на обучение:

 • Теоритичното съдържание на семинара ще бъде представено под формата на Power Point презентация, с оглед систематичното предаване на информацията. Изясняването на практическите въпроси ще бъде постигнато чрез решаването на казуси, тестове, ролеви игри, дискусии и беседи.


Компетентности, които ще бъдат придобити:

 • Педагогическа
 • Организационна
 • Комуникативна


( 2 Votes )


Цените на нашите тематични обучения

Моля вижте нашите цени.Или ни изпратете ЗАПИТВАНЕ ЗА ОБУЧЕНИЕ НА УЧИТЕЛИ


За контакт с нас: Център за Професионално Обучение към "Матев-строй" ЕООД

0897 948 215

02/ 437 38 85


Вижте още от нашите най-популярни теми:

 

Автор: Svetla Mateva

четвъртък, 28 април 2022г. 08:43ч.

 

 

231

 

Безплатни обучения

Побързайте да заявите своя БЕЗПЛАТЕН ВАУЧЕР за обучение по програма „Развитие на човешките ресурси“ 2021 - 2027 г.

Пишете ни за кой курс се интересувате, и ще Ви уведомим когато стартира приемът на Заявления за ваучер!

Уважаеми УЧИТЕЛИ,

Предлагаме Ви 47 теми с  1, 2 или 3 Кредита, съгл. Наредба 15/22.07.2019, в присъствена,  или неприсъствена форма на обучение. За връзка с нас: тел.0897 948 215 - г-жа Светла Матева.

Програмиране за ДЕЦА

Регистрирайте се за БЕЗПЛАТНИЯ курс за деца на www.Programiram.com.

Курсове по програмиране за деца и юноши

Програмиране за деца: Допълнителна информация

Списък с теми
Joomla!. XHTML and CSS.